සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Thursday, October 29, 2009

සිහිනයක් සේ නිමව ගිය පෙම


ආදර හසරැල් මුව සරසාලා
දුටුවිට මගේ හිත සනසාලා
යා වුනු දෙසිතක් එක් තැන් වීලා
පැටලුනි සිහිනෙක පෙම් සුව පාලා

දින දින ගතවී කාලය යාවී
මා හා සිටි ඔබ දුරතක පාවී
බිඳ බිඳ එක්වී සදහට වෙන්වී
ඔබ රතැඟිලි මට හැමදා අහිමි

ශෝක සුසුම් නොම වේවා ඔබ හට
ගිනි ගෙන දැවුනත් පෙම් කළ මගෙ හිත
හිමි නැති ඔබෙ ලොව නොපෙනෙන ඈතට
යන්නෙමි මා ඔබ නෙත නොගැටෙන්නට..

©ems

No comments:

Post a Comment