සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Thursday, March 15, 2012

තවත් ඉරු දිනකි අද...

තවත් ඉරු දිනකි අද
ගියෙමි දෙව් පාමුලට
හදවතම පිරීගිය
දෙව් සෙනෙහෙ නිමක් නැත...

නැතත් මහ මන්දිර
රියක් සක කරැකවෙන
බැඳන් පොදි සල්ලි මිටි
අගෙයි මගෙ ජීවිතය...

සිනහවද කඳුල ළඟ
එක ලෙසම හිනහෙන්න
දිරිය මට අදත් ඇත
ස්තුතියි යේසුනි ඔබට...

© Enoch Mahesh Silva