සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Friday, August 28, 2015

ඒ පෙම් කුසුම සිඹ සිඹ මා මියැදෙන්නම්

අකලට බැඳුනු පෙම වුව දළුලා වැඩුනි
පතුලට හදවතේ එය ගැඹුරට ඇදුනි
කඳුලට සිනහවට නිතරම පොර බැදුනි
‍ලොවකට නොවැටහෙන ආදරයක් රැඳුනි

නෙක විධ ගැහැට මැද ඈතට ගලා ගිය
සුන්දර පෙමට තහනම් එමකටම විය
දිවි දෙන තරම් කළමුත් ආදරය සිය
කඳුලැලි මහමෙරක් ලෙස විඳවන්න විය

අමතක කරනු බැරි තරමට ළංවීනම්
දෙ‍තැනක හිඳ වුවද තරමක් සැනසෙන්නම්
අවසන් සුසුම පුදදෙන තුරු ළතැවෙන්නම්
ඒ පෙම් කුසුම සිඹ සිඹ මා මියැදෙන්නම්


© Enoch Mahesh Silva