සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Friday, August 20, 2010

දවසින් දවස වැටුනත් තරු බිමට ගතේ - නුඹ බැබලෙනවා සිරිලක හැමදාම පුතේ

සුරු විරු සෙබල පුතුනට නිති ජය කැන්දා
මුළු ලොව හොඳම සෙන්පති ලෙස නම රන්දා
පිට කොඳු නොබිඳගත් විරුවකු වන හින්දා
ඔබ සිර කරති නිවටයො කැල භය හන්දා


මරණය ළගින් පණ ගෙන නැගිටුනු අරුම
ඔබ නැති විටෙක නැවතුණි යුද පෙරමුණම
යුද බිම පෑ විකුම් පෙළහර දනිති සැම
ඒකයි සටන නැවතුණෙ ඔබ එන තුරුම 

කළ ගුණ නොදත් මිනිසත්කම් නොමැති වුන
උන් සිර කරයි ඔබ  කොටි නම් ළගට ගෙන
නොනැමුණු දෙදන උන් ඉදිරියේ තියෙයි පණ
කොහොමත් එපා පිළිගන්නට උන්ගෙ බණ

වීරිය දිරිය නිති රැඳවුණි ඔබගේ හිතේ
ඉදිරිය මිසක පසු පස නොරැදුණි දෙනෙතේ
දවසින් දවස වැටුනත් තරු බිමට  ගතේ
නුඹ බැබලෙනවා  සිරිලක හැමදාම පුතේ

©ems
2 comments: