සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Monday, July 18, 2011

බිරිඳට ලියූ කව...

රුව ගුණ සුවඳ නිතරම දිස්නය දේවී
රතු කැටයකට වැඩියෙන් අගයක් ඒවී
පාලුව අඳුර මගෙ නිවහන හැර යාවී
සතුටට පිරුනු සිනහව මුව ඉතිරේවී

හසුනක රැඳී ලියලා ගිය පෙම් පුවත
දසුනක පහස විඳ හැඩවිය දිවි පෙවෙත
කඳුලක සිනහවක යාවුණු ඔය දෙනෙත
යොදුනක දුර ගෙවා ඔබ සතුවිය මවෙත


ඉකි ගස හඩා වැළපුණ මුදු කඳුළු මැද
ඉවසා දරා සැනසුණි අප තුරුණු හද
විට විට නැගුණු සීමා මහ පවුරු බිඳ
අද පෑයුවා නිල් අහසට මගේ සඳ

දෙවිඳුන් දුන්නු ආදරයත් දෝත දරා
සුරදූතියක ආවෙද මගෙ සිහින කරා
මුව අග සුසම් මගෙ දිවියේ රැ‍දෙන තුරා
ඔබ පියබඳක වනු ඇත මට දිවිය පුරා


© Enoch Mahesh Silva